Παρουσίαση

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (ΙΕΤ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επανακατατάρτισης των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα ΜΜΕ με ιδιαίτερη έμφαση στον περιφερειακό τύπο. Το Ινστιτούτο έχει ως μέλη του εκπροσώπους ανά περιφέρεια των ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων που ανήκουν στον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων και διοικείται με βάση το καταταστατικό του από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τριετία.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Το ΙΕΤ δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση διοργάνωσης ειδικών σεμιναρίων, καλοκαιρινών σχολείων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, ημερίδων και συνεδρίων τα οποία απευθύνονται σε εκδότες, δημοσιογράφους και εργαζομένους στο χώρο των ΜΜΕ.

Συνεργάζεται επίσης με πανεπιστημιακά τμήματα για αντίστοιχες δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην περαιτέρω εξειδίκευση φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες συνοδεύεται από την χορήγηση άτυπης βεβαίωσης παρακολούθησης των διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Οι διδάσκοντες και οι εισηγητές είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι έχουν διακριθεί για το υψηλό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους έργο.

Εφαρμοσμένη Έρευνα και Μελέτες

Ο στόχος αυτός αποτελεί μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική με σκοπό την συμβολή του ΙΕΤ στην συνολικότερη έρευνα και μελέτη του ημερήσιου επαρχιακού τύπου, της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, της μελέτης των αλλαγών στο δημοσιογραφικό επάγγελμα κλπ.

Οι συγκριτικές έρευνες μεταξύ διαφορετικών χωρών και τα διακρατικά κοινά σχέδια έρευνας είναι ένας ακόμη στόχος του Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου.

Για το λόγο αυτό στις άμεσες προτεραιότητες του ΙΕΤ είναι και η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνεργαζόμενων φορέων οι οποίοι θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στο τομέα της έρευνας και της μελέτης.

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Ένας ακόμη στόχος του ΙΕΤ είναι να συμβάλλει και στην πραγματοποίηση άλλων εκδηλώσεων, οι οποίες οργανώνονται είτε από φορείς της τοπικής κοινωνίας είτε από πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των αναγκών για επιμόρφωση και ανταλλαγή απόψεων. Ως εκ τούτου το ΙΕΤ μπορεί, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις του, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν είναι κερδοσκοπικές και έχουν σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, την επιμόρφωση και την έρευνα.